Chelney

Chelney can be found at:

GamePlatformCategoryEventRunnersTimeVODs
Random
Castlevania III: Dracula's Curse (1989)NESTrevor OnlySGDQ 2017Chelney0:31:54
Mega Man 4 (1991)NESRaceSGDQ 2015almondcity, Chelney0:38:29
Mega Man 4 (1991)NESAny%SGDQ 2017Chelney0:40:19
Mega Man 6 (1993)NESAny% RaceHRDQDarkTerrex, Chelney0:35:42
Mega Man 6 (1993)NESAny%SGDQ 2018DarkTerrex, Chelney, Ppotdot10:35:53