TheTyrant14

TheTyrant14 can be found at:

GamePlatformCategoryEventRunnersTimeVODs
Random
Pokemon Emerald (2004)GBAAny% GlitchlessAGDQ 2017TheTyrant142:56:16